Lähtume oma töös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi põhikirjast.pdf ja vabaühenduste eetikakoodeksist ja annetuste kogumise heast tavast.

Lastefondi eesmärgid on:

 • Võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid;
 • mõjutada raskelt haigelt laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat;
 • aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele;
 • teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste pakkumisega seotud probleeme;
 • edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates kliinikumi struktuuriüksustes;
 • suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel esinevate haiguste teket ja arengut ning tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi;
 • propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete hulgas tervislikku eluviisi.

Oma tegevuses juhindume järgmistest põhialustest ja -mõtetest:

 • Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).
 • Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi TÜ Kliinikumis või mitte.
 • Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas probleemi lahendada.
 • Toetame abivajajavaid lapsi solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate ravikulude katmiseks.
 • Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel vastavalt varem esitatud ja nõukogus heaks kiidetud taotlusele, mitte ei kanna määratud toetussummat abisaaja kontole. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetusega), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja kulutšekid.
 • Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks.
 • Igale toetustaotlusele annab oma hinnangu Lastefondi nõukogu, vajadusel küsitakse nõu välisekspertidelt.
 • Taotluste arutamisel tõstatab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas aitaks fondi toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret. Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui võimalik, jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt kanda.
 • Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides avalikustame lapsevanemate nõusolekul kõik toetusotsused Avaldame need Lastefondi kodulehel ning kajastame neid fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma nimeta.
 • Nõukogu töötab koos töötajaskonnaga välja iga-aastase tegevuse üldsuunad – kampaaniateemad, olulisemad ettevõtmised ja valdkonnad, kuhu fond peaks panustama ning annab asjade paremaks korraldamiseks jooksvalt nõu.
 • Hoiame administratiivkulud (töötajate töötasud koos maksudega; transport, side jm) 15% piires eelarveaasta tuludest, mis on vähem kui 1/6, ning nii alates fondi asutamisest. Selleks püüame leida häid sponsoreid, kes toetavad meid oma tegevuse elluviimiseks vajalike vahendite ja teenustega heategevuse korras (sh korraldame kõik Lastefondi reklaami- jm kampaaniad sponsorite abiga).
 • Headel aastatel suuname kuni 20% tuludest reservi, et ka halvematel aegadel oleks võimalik abivajaid toetada.
 • Täieliku läbipaistvuse huvides tellime fondi aastaaruandele täisauditi, ehkki seadus võimaldaks piirduda ka lihtsalt audiitori ülevaatusega.