Eesmärgid ja põhimõtted

Lähtume oma töös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi põhikirjast.pdf ja vabaühenduste eetikakoodeksist ja annetuste kogumise heast tavast.

Lastefondi eesmärgid on:

 • Võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid;
 • mõjutada raskelt haigelt laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat;
 • aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele;
 • teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste pakkumisega seotud probleeme;
 • edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates kliinikumi struktuuriüksustes;
 • suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel esinevate haiguste teket ja arengut ning tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi;
 • propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete hulgas tervislikku eluviisi.

Oma tegevuses juhindume järgmistest põhialustest ja -mõtetest:

 • Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).
 • Üldjuhul ei anna fond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid varem sisse antud ja nõukogus heaks kiidetud taotluste alusel. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetusega), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja tšekid.
 • Lastefond toetab abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate ravikulude katmiseks.
 • Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks.
 • Nõukogu annab oma hinnangu igale taotlusele, vajadusel küsitakse nõu välisekspertidelt.
 • Taotluse arutamisel esitab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas aitaks fondi toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret. Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui võimalik, jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt kanda.
 • Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides on kõik toetusotsused lapsevanemate nõusolekul avalikud ja kodulehel väljas ning leiavad kajastamist fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma nimeta.
 • Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi TÜ kliinikumis või mitte.
 • Nõukogu töötab koos tegevjuhtkonnaga välja iga-aastase tegevuse üldsuunad – kampaaniateemad, olulisemad ettevõtmised ja valdkonnad, kuhu fond peaks panustama ning annab asjade paremaks korraldamiseks jooksvalt nõu.
 • Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas probleemi lahendada.
 • Administratiivkulu (kolme töötaja töötasud koos maksudega; transport, side jm) hoiame 15% piires eelarveaasta tuludest, mis on vähem kui 1/6, ning nii alates fondi asutamisest.
 • Headel aastatel suuname kuni 20% tuludest reservi, et ka halvematel aegadel oleks võimalik abivajaid toetada.
 • Täieliku läbipaistvuse huvides oleme fondi aastaaruandele tellinud viimastel aastatel täisauditi, ehkki seadus võimaldaks tellida ka lihtsalt audiitori ülevaatuse.