• Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile esitatud taotlus on konfidentsiaalne dokument ja andmeid ei edastata kõrvalistele osapooltele.
  • Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, täpsustatakse vajadusel taotluses kirjapandut ning seejärel esitatakse taotlus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
  • Toetusotsuse langetamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust ning täpsustatakse edasist.
  • Reeglina ei kanna Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt nõukogus heakskiidetud taotlusele. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetamisega), siis on abisaaja kohustatud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja kuludokumendid.
  • Lastefond toetab abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate ravikulude katmiseks.
  • Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks.
  • Taotluse arutamisel esitab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas fondi toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret aitaks. Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui võimalik, jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt kanda.
  • Taotluse esitamisel palume arvestada asjaoluga, et oma organisatsiooni läbipaistvuse huvides peame me positiivse toetusotsuse korral avaldama toetamise informatsiooni koos pildimaterjaliga ka oma kodulehel. Abivajaja(te) kohta käiva informatsiooni avalikustamine Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi poolt toimub vaid vanematega kooskõlastatult ja nende nõusolekul. Eelistame, et lapsevanem nõustuks lapse eesnime ja pildi avaldamisega, kuid sellest keeldumine ei ole kunagi mittetoetamise põhjuseks, kui muud toetustingimused on täidetud.
  • Positiivse toetusotsuse korral soovime saada jooksvalt tagasisidet abivajaja(te) tervise ja käekäigu kohta korra kvartalis ning organisatsioonidelt/asutustelt iga kuu (või vastavalt erikokkulepetele).
  • Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetused on mõeldud ajutiseks lahenduseks ning fond ei saa võtta vastutust katkematu toetussüsteemi eest lapse täisealiseks saamiseni.