Taotluse saab esitada nii perekonna arst/sotsiaaltöötaja/lapsevanem või perele lähedane isik. Eraisiku taotluse saab oma arvutis või käsitsi täitmiseks alla laadida siit:

esmakordne taotlus

korduv taotlus

NB! Taotlus on konfidentsiaalne dokument ja andmeid ei edastata kõrvalistele osapooltele. Pere- või raviarsti ning kohaliku sotsiaaltöötaja kommentaarid võib lisada taotlusvormile ka lisana või saata eraldi aadressile info@lastefond.ee. Tärniga tähistatud väljad tuleb kindlasti täita.

 • ABIVAJAJA ANDMED

  (Mitme abivajaja korral palun tooge välja kõikide isikute nimed ja isikukoodid)
 • LAPSEVANEMA ANDMED

 • KUI TAOTLEJA EI OLE LAPSEVANEM, PALUME TÄITA ÄRA TAOTLEJA ANDMED!
 • TAOTLEJA ANDMED

 • Haigusjuhtum ja abivajaduse taust

  (kuni 1 lk)
 • Taotluse eelarve

  (Tuua välja toetamist vajava abivahendi, ravimi, teenuse vms nimi, vajadus ja maksumus. Vajadusel lisage ridu.)
 • Kululiik (Abivahendi, ravimi, teenuse vms nimetus)Vajadus (nt.kogus, tundide arv,)Maksumus, € (ühiku, tunni, korra vms hind) 
 • (Maksimaalne periood korraga 12 kuud. Kui tegu on ühekordse kuluga, palun jätke lahter täitmata)
 • (Kui tegu on ühekordse kuluga, palun jätke lahter täitmata)
 • LISADOKUMENDID

  (Palume lapsevanemal/taotlejal alljärgnevate dokumentide saamiseks pöörduda raviarsti ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.)
 • 1. RAVIARSTI TAGASISIDE
  Raviarsti tagasiside peab sisaldama järgnevat infot:
  • lühikest kokkuvõtet Abivajaja haigusloost;
  • miks vajab Abivajaja taotluses olevat abivahendit, ravimit, teenust vms;
  • kui suures mahus vajab Abivajaja taotluses olevat ravimit, teenust vms;
  • milline on taotluses oleva abivahendit, ravimit, teenust vms. mõju Abisaaja elukvaliteedile.
  PS! TERAAPIATE puhul on vajalik lisaks litsentseeritud terapeudi kinnitus teraapia sobivuse kohta Abivajajale ning eesmärgid, milleni soovitakse jõuda teraapia jooksul.
  Raviarstil/terapeudil palun saata tagasiside aadressile: info@lastefond.ee.
 • Max. file size: 2 GB.
 • 2. KOHALIKU OMAVALITSUSE TAGASISIDE
  Kohaliku omavalitsuse (sotsiaaltöötaja) tagasiside peab sisaldama:
  • kas ja kuidas on Abivajajat toetatud?
  • millised on hetkel toetusvõimalused?
  • kas ja millises mahus on võimalik koos Lastefondiga Abivajajat toetada?
 • Max. file size: 2 GB.
 • (Lisada soovi korral täiendavat infot, mida eelnevalt ei olnud võimalik lisada.)
 • INFO TAOTLUSE MENETLEMISE KOHTA

  • Menetlusse lähevad taotlused, mis on nõuetekohaselt täidetud ning mille kohta laekuvad raviarsti ja kohaliku omavalitsuse tagasisided.
  • Taotluse laekumise järgselt võetakse taotlejaga ühendust, kinnitatakse taotluse laekumine ning vajadusel täpsustatakse infot.
  • Vajadusel küsib Lastefond arvamusi välistelt ekpertidelt.
  • Toetusotsused langetab Lastefondi nõukogu reeglina kord kuus toimuvatel koosolekutel (välja arvatud erakorralised juhtumid).
  • Toetusotsuse annab Lastefond teada lapsevanemale/taotlejale taotluses märgitud e-posti teel. Otsusest võib fond teavitada vajadusel ka raviarsti/terapeuti ning kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajat.
 • ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  • Taotlus on konfidenstiaalne dokument, mida ei edastata kõrvalistele osapooltele.
  • Taotleja annab fondile taotluse esitamisega loa töödelda taotluses olevaid isikuandmeid (sealhulgas delikaatseid isikuandmeid). Kõiki isikuandmeid töödeldakse fondi poolt taotluse menetlemiseks ning toetuse määramise ja osutamise eesmärgil.
  • Fond võib isikuandmeid edastada fondi nõukogule, teistele fondi töötajatele, samuti raviarstile ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale taotluse menetlemise ja otsuse langetamisega seotud toiminguteks.