Toetuse sisu: Soetame TÜ Kliinikumi lastekliiniku psühholoogidele testid, mis aitavad hinnata laste ja noorukite võimeid ja erinevaid kognitiivseid protsesse

Toetuse suurus: 4990 eurot

Toetamise aeg: 2016


Tutvustus

Lastekliinik vajab kliiniliste psühholoogide igapäevatöö kvaliteedi parandamiseks uusi teste. Tegemist on kolme erineva testiga, mis kõik võimaldavad teaduspõhiselt hinnata laste ja noorukite võimeid ja erinevaid kognitiivseid protsesse. Testid tuginevad nüüdisaegsele teooriale ja uurimustele, on lapsesõbralikud ja arvestavad lapse arenguliste iseärasustega.

Neist esimene, eelkooliealiste laste võimete test WPPSI-IV, võimaldab kompleksselt hinnata erinevaid võimete aspekte, näiteks lapse arusaamist, visuaal-ruumilisi võimeid, töömälu, järeldamist, töötluskiirust, sõnavara omandamist, mitteverbaalseid võimeid, üldist võimekust ja kognitiivset paindlikkust. Testi maksumus on 2140 eurot.

Teine, Leiteri test, on mitteverbaalne intelligentsuse ja kognitiivsete võimete hindamise test, mida saab kasutada igas vanuses laste puhul. Test ei nõua testitavalt sõnalisi vastuseid ega lugemis- ja kirjutamisoskust ning selle ülesanded on mängulised ja köitvad. Leiteri test on väga hea vahend kõne-, kuulmis-, arengu- ja motoorikaprobleemide, autismi ja ADHD-diagnoosiga ning trauma läbi elanud indiviidide hindamisel. Testi maksumus on 2100 eurot.

Viimane, eksekutiivsete funktsioonide hindamise test, on laste ja noorukite täidesaatvate funktsioonide (töömälu, tähelepanu, tegevuse organiseerimine, planeerimine ja monitoorimine, vastamisviisi vaheldumine ja käitumise kohandamine) hindamiseks mõeldud test. Test on sobiv vanuserühmale 8–16 aastat ning selle maksumus on 750 eurot.

Testide kaasabil paraneb laste ja noorukite võimete ja erinevate kognitiivsete protsesside hindamise kvaliteet. Prognoositav hulk, kelle hindamisel saaks neid teste kasutada, on 500–600 last aastas.