Nimetus: “Katkised hinged”

Eesmärk: Toetada asenduskodudes kasvavate vanemliku hoolitsuseta laste täiendava terapeutilise lisatoe saamist spetsialistidelt (terapeutidelt, eripedagoogidelt).


Tutvustus

Kampaania ellukutsumiseks saime innustust Tudulinna asenduskodu toetamisest viimase nelja aasta jooksul, mille käigus oleme mõistnud asenduskodus kasvavate laste vajadust psühholoogilise ja terapeutilise toe järele. Selle toe võimaldamise kaudu asenduskodude lastele, tahame tekitada neis teadmist, et nende muresid mõistetakse ning neid soovitakse aidata alustada tulevast elu sisemiselt tugevana ning ilma parandamatute hingehaavadeta. Projekti raames toetame asenduskodusid, kus kasvavad lapsed ei saa erinevatel põhjustel (vahemaa, transpordi puudumise või kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade tõttu vmt) kas üldse mitte või õigel ajal neile vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

Asenduskodudes üle Eesti elab tänapäeval rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge. Riiklikul tasandil on seni olnud eesmärk luua asenduskodudes elavatele lastele võimalikult sarnased tingimused tavaperedes kasvavate lastega ning sel põhjusel on asenduskodudele kehtestatud erinevaid ettekirjutusi, mh perepõhine hooldusmudel ning nõuded laste ja kasvatajate suhtarvule ühes asenduskodu peres. Lisaks on ehitatud 11 asenduskodus uusi peremaju. Moodne maja ja head elutingimused on lapse arengu seisukohalt loomulikult olulised, kuid asenduskodu laste igakülgseks arendamiseks ja eluks ettevalmistamiseks ei piisa vaid suurepärasest elukeskkonnast. Vanemliku hoolitsuseta lapsed, olgu neil kuitahes kenad asenduskodud, on seesmiselt katki ning nende laste psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli asenduskodusse sattunud lapse edasises toimetulekus. Nende laste läbielatud kogemused on jätnud nende hinge palju valusaid mälestusi, vastuseta jäänud küsimusi, tihti ka süütunnet, millega lapsel tuleb edasi elada. Seetõttu tuleb nende laste „katkiste hingede“ parandamisega väga põhjalikult tegeleda. On oluline, et lapsele osutatav asenduskoduteenus ei piirduks vaid välise turvalise keskkonna loomisega, vaid hõlmaks endas ka professionaalselt läbimõeldud terapeutilist abi.

Üheskoos saame asenduskodusid selles toetada, et luua sealsetele lastele hoolimata nende üleelamistest võimalus helgeks tulevikuks. Lastefond pakub oma heade annetajate abiga asenduskodudele tuge, et võimaldada asenduskodu lastele terapeutilist abi.

Vaata reklaamklippi: https://youtu.be/4SkVVAur2h0.

 

Tudulinna asenduskodu (MTÜ Maria ja Lapsed)

MTÜ Maria ja Lapsed on Ida-Virumaal Tudulinnas asuv mittetulundusühing, mille eesmärk on täita vanemlike hoolitsuseta jäänud laste põhivajadusi, luues neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna, ning valmistada lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Praegu elab asenduskodus 22 last.

Lastefond on toetanud Tudulinna asenduskodu erinevaid projekte: 2011/2012. aastal „Päikesekiired meie laste silmis“, 2012/2013. a ”Päikesekiires meie laste silmis” jätkuprojekti, 2013/2014. a „Aitame lapsel maailma mõista”.

2014/2015. aasta projekti “Märkan last ja tema tugevust” põhimõte on toetada lapsi psühholoogilis-pedagoogiliselt, et nad omandaksid iseseisvaks eluks vajalikud oskused-teadmised. Eesmärk on professionaalse tegevuse kaudu pakkuda asenduskodus elavatele lastele parimat abi, tagamaks laste toimetulek iseseisvas elus, et neist saaksid ausad, töökad ja endaga hästi toimetulevad inimesed.

Terapeudid töötavad Tudulinna asenduskodus 2 päeva kuus. Asenduskodus on väga keeruliste probleemidega lapsi, kellega terapeutidel tuleb põhjalikult tegeleda.

Lisaks toetavad terapeudid kasvatajaid ning nõustavad asenduskodu töötajaid. Terapeutide töö on olnud põhjalik ja tulemusrikas, nad on olnud kriisihetkedel asenduskodule alati kättesaadavad, olenemata kellaajast ja nädalapäevast, mis on laste abistamisprotsessis väga oluline.

SA Elva Perekodu

SA Elva Perekodus elab hetkel 35 last. Lapsed vajavad regulaarset psühholoogi ja psühhiaatri abi. Ka on tarvis käia eriarstide juures. Kuna Elvas ei ole psühhiaatri ja erinevate spetsialistide abi võimalust, siis käiakse Tartus. Sellest tulenevad transpordikulud on asenduskodu jaoks üsna suured. Et tugiteenused oleksid võimalikult kättesaadavad asenduskodu lastele vajatakse abi transpordikulude katmisel.

Vinni Perekodu

Vinni Perekodus elab hetkel kokku 20 last, kes on emotsionaalselt ja sotsiaalselt väga ebastabiilsed, hingeliselt traumeeritud ja elanud piirideta. Keegi ei tea, mida nad on läbi elanud.

Väga oluline on järjepidev koostöö spetsialistiga, kes kohe lapse saabudes koos kasvatajaga tutvuks lapsega, aitaks luua toetavat, hoolivat suhet ning aitaks hirmudest vabaneda.

Siiani käisid perekodu lapsed Rakveres täiskasvanutele spetsialiseerunud psühholoogi ja eripedagoogi juures, kuid neil puuduvad kogemused asenduskodu lastega ja üldse lastega. Seetõttu pole tihtilugu ka kogemusi.

Perekodu vajab spetsialisti, kellel on kogemused ja teadmised hingeliselt traumeeritud lastega töötamisest ning on teadlik ka asenduskodulaste eripäradest. Tööle asub väga kogenud Pille Kriisa, asenduskodu vajab toetust spetsialisti töötasuks.

SA Haapsalu Hoolekandekeskus

SA Haapsalu Hoolekandekeskuse asenduskodus elab hetkel 38 last, kellest 20 on puudega.

Kasvatajad puutuvad oma igapäevatöös kokku väga erinevate kasvatuslike ülesannetega. Probleemid, mis vajavad lahendust on seotud nii õppetööga, valede suhtlemisoskustega, halva käitumisega nii kodus kui ka väljaspool. Lisaks on erinevad arusaamad ja konfliktid laste endi ja ka kasvatajate vahel.

Tingitud on need laste keskendumisraskustest, tähelepanuhäiretest ning muudest käitumis- ja arenguhäiretest. Tihtilugu napib kasvatajatel teadmisi, kuidas neid probleeme lahendada ja vajalikku tuge ning abi lastele pakkuda.

Seetõttu on vajatakse kogemuste ja praktiliste oskustega eripedagoogi, kellega koostöös luua lastele tugivõrgustik, mis parandaks omavahelisi suhteid, leida lahendusi õppimisega seotud probleemidele ning ennetada uusi võimalikke probleeme. Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi erinevates olukordades toime tulemiseks vajavad ka asenduskodu kasvatajad.

Maksumus

Tudulinna asenduskodu: Lastefond toetab projekti “Märkan last ja tema tugevust” 10 kuu vältel kokku 7695,72 euroga.

SA Elva Perekodu: Lastefond toetab SA Elva Perekodu transpordikulusid Tartusse psühholoogi ja psühhiaatri ning teiste spetsialistide juurde 12 kuu vältel kokku 660 euroga.

Vinni Perekodu: Lastefond toetab Vinni Perekodus eripedagoogi/logopeedi töötasu 6 kuu vältel kokku 1286,40 euroga.

SA Haapsalu Hoolekandekeskus: Lastefond toetab projekti „Koos saame hakkama” 11 kuu vältel kokku 3226,96 euroga.