SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond otsustas alates aprillikuust toetada 5-aastast Anettet, 2-aastast Reilit, 7-aastast Eikot, 5-aastast Jegori, 1-aastast Cassandrat ning Tartu Herbert Masingu Kooli õpilasi. 

5-aastasel Anettel on diagnoositud neuroloogiline häire nimega Möbiuse sündroom. Haigusega kaasneb häälepaelte halvatus, mille tõttu ei saa tüdruk iseseisvalt süüa ega juua ning toitub sondi kaudu. Sonditoitumiseks vajab ta pumbasüsteemi, mille soetamist toetab Lastefond 177 euroga.

2-aastane Reili sündis vahelihasesonga, hingetoru kõhrede nõrkuse ning kopsutorupehmenemusega, mistõttu on tüdrukul tõsised hingamisraskused. Laps on trahheostomeeritud (hingetorru on ava kaudu paigaldatud trahheakanüül) ning kopsude kunstlikul ventilatsioonil sõltudes spetsiaalsetest aparaatidest. Ta toitub sondi kaudu. Lastefond toetab Reilile hingamisaparaadi juurde kuuluva niisutuseks vajaliku süstevee ja sonditoidu soetamist esialgu kuue kuu jooksul kuni 416 euroga igas kuus.

7-aastasel Eikol on diagnoositud düsfagia ehk neelamisraskus. Laps vajab toitmist sondiga, milleks kulub tal 150 pudelit sonditoitu kuus. Lastefond toetab peret sonditoidu soetamisel esialgu kuue kuu jooksul kuni 272,25 euroga ühes kuus.

5-aastasel Jegoril on kaasasündinud lihashaigus ja raske liikumishäire, mille tõttu vajab ta ööpaevaringset kõrvalabi. Lastefond katab alates aprillist esialgu kuue kuu jooksul Jegori lapsehoiuteenuse kulud kuni 400 euro ulatuses kuus.

1-aastane Cassandra sündis bulloosse epidermolüüsiga, mille tõttu on tüdruku nahk väga tundlik ja võib kahjustuda iga tugevama kontakti või hõõrdumise tagajärjel. Tema nahal avalduvad villid, mille purunemisel tekkivad haavandid on valulikud ning paranevad väga aeglaselt.Tüdruk vajab pidevat ööpäevaringset hoolitsemist, mis on tööl käimise kõrval tema vanemate jaoks osutunud keeruliseks ning nad vajaksid kõrvalist abi. Lastefond katab tüdruku lapsehoiuteenuse kulud esialgu kuue kuu jooksul kuni 400 euro ulatuses kuus.

Tartu Herbert Masingu Koolis õpetatakse hariduslike erivajadustega õpilasi. Koolis on klassid autismispektri häiretega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning raskete somaatiliste puuetega õpilastele. Koolis viiakse õpilaste maailmapildi avardamiseks läbi reisiõpet, mis arendab noorte sotsiaalseid oskuseid, eneseteenindusoskust, õpioskust ning analüüsioskust. Lastefondi poole pöörduti palvega kaasrahastada aprillis ja mais toimuvaid õppereise Poola ja Saksamaale, mida fond otsustas toetada kuni 999 euro ulatuses kuludokumentide alusel.