SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond viis aprilli alguses läbi küsitluse selgitamaks välja, kuidas suhtutakse vabatahtlikusse töösse ning missuguseid kokkupuuteid omatakse heategevuslike organisatsioonidega. Uuringu tulemustest selgus, et usaldus heategevuslike organisatsioonide suhtes on Eestis väga kõrge, nende tööd hinnatakse ning peetakse oluliseks.

Kahe nädala jooksul veebikeskkonnas läbi viidud uuringus oli osalejaid üle kogu Eesti ja igas vanuses. Paljud nendest on ise vabatahtliku tööga kokku puutunud, kas siis püsiannetajana või ühekordset vabatahtlikku tööd tehes. Enamik vastajatest leidis, et heategevuslikud organisatsioonid omavad Eesti ühiskonnas heategevuses suuremat osatähtsust võrreldes üksikisikute omaalgatusliku panustamisega, mis annab alust arvata, et ühelt poolt heategevusorganisatsioone usaldatakse, teisalt tunnetatakse, et organiseeritult on rohkem kandepinda ning jõudu midagi ellu viia. Heategevuseks pidas enamik vastajatest vabatahtliku töö tegemist või püsiannetajaks olemist, mõnevõrra vähem mainiti ära ühekordse annetuse tegemist või lihtsalt heategevuslikku organisatsiooni kuulumist.

Üllatavalt palju teadsid uuringus osalejad erinevaid heategevuslikke organisatsioone – kokku mainiti tervelt 47 erinevat organisatsiooni, kusjuures enim mainimist leidis just SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. See võib tuleneda suuremalt jaolt asjaolust, et e-küsitlus jõudis peamiselt inimesteni Lastefondi võrgustikust, kuid samas on fond ka üks laiema tuntusega ja tulemuslikum lastele suunatud heategevusorganisatsioon Eestis. Infot fondi kohta on vastajad enim saanud sõpradelt, mida võib eelkõige pidada Lastefondi suure ja aktiivse vabatahtlikkonna teeneks. Oluline roll info saamisel on ka Facebook’i fännilehel ning kodulehel, mõnevõrra vähem on teavet saadud välireklaamide, televisiooni või ajakirjanduse kaudu. Uuringu käigus küsiti vastajatelt, missuguseid Lastefondi korraldatud kampaaniad nad teavad, ning mainimist leidsid enamjaolt kõik suuremad kampaaniad. Lisaks sellele on märgatud fondi vabatahtlikke paljudel üritustel annetusi kogumas. See näitab, et fondi tegemised omavad ühiskonnas olulist rolli ning Lastefondi sõnum jõuab paljude ühiskonnaliikmeteni.

Kadri Kinsigo
TÜK Lastefondi vabatahtlik