Lastefond toetab SA Perekodu kasvatajatele paremaks igapäevatööks vajalikku koolitust

SA Perekodu kasvatajatele on igapäevatöö edendamiseks vajalik Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse (HENK) koolitus, mille eesmärk on raske ja sügava puudega laste probleemse käitumise juhtimisalane nõustamine. Kuna asutuse eelarve ei võimalda nõustamisteenust rahastada, tuli heade annetajate toel appi TÜ Kliinikumi Lastefond.

SA Perekodus on asenduskoduteenusel 46 last, kellest ligikaudu 80% on psüühikahäirega või vaimu- või liitpuudega. Teenust osutatakse kuues peremajas, igas kaheksale lapsele. Tiigriperes kasvab 2 raske ja 4 sügava puudega last, kellest kolm on autistid ning kelle puhul on peamiseks probleemiks autoagressioon ehk enesevigastamine ja füüsiline agressioon. Laste käitumine võib ohustada nii neid endid kui ka olla ohtlik teistele lastele ning töötajatele.

Tiigriperes töötab vahetustega kuus kasvatajat. Peremajas on viidud läbi riskihindamine ja kasvatajad on saanud vägivallaga toimetulekuks spetsiaalset koolitust. Kasvatajad on osalenud ka autismiteemalisel koolitusel, mis on selgitanud autismi olemust ja andnud üldisemaid soovitusi, kuid konkreetsete juhtumite lahendamisel on jäänud sellest väheks. Nii tõsiste erivajadustega laste kasvatamine ja hooldamine on keeruline ning koolitusel käsitletud teemad ei ole nii spetsiifilised kui kasvatajaid ootaksid ning sageli ei oska koolitajad anda praktilist nõu ühe või teise juhtumi lahendamiseks.

Kasvatajate arenguvestluste käigus on saanud kinnitust vajadus saada konkreetsemat juhendamist vaimu- ja psüühikahäiretega lastega töötamiseks, nende probleemse käitumise hindamiseks ja suunamiseks ning rohkem oskusi agressiooni ennetamiseks.

Perekodu leiab, et HENK nõustamine vastab asutuse vajadustele ja aitab suurendada kasvatajate pädevust ning vähendada töös läbipõlemise riski ja laste agressiivset käitumist.

Nimelt pakub HENK juhendamist, koolitusi ja nõustamist probleemselt käituvate vaimupuudega, liitupuudega ja kroonilise psüühikahäirega inimeste pereliikmetele ja hoolekandeasutuse meeskondadele. Koolituse käigus hinnatakse nõustaja abil lapse individuaalseid psühholoogilisi faktoreid ning võimalikke takistavaid keskkonnatingimusi, tuvastatakse proaktiivsed olukorrad ning leitakse sobivaimad lahendused probleemse käitumise ennetamiseks ja probleemsete olukordade lahendamiseks, saavutades personali seas ühtne arusaam käitumise olemusest ja sekkumisvõtete ühesuguse kasutamine. HENK koolitus sisaldab nelja kohtumist – kahe nõustaja poolt toimub 1,5-tunnine vaatlus kohapeal, kahel korral järgneb arutelu ja nõustamine kasvatajatele ning hiljem tulemuste hindamine ja vajalike muutuste sisseviimine.

Kuna Perekodu eelarve ei võimalda HENK nõustamisteenust täies mahus rahastada, aitab asenduskodu töötajate koolitust katta heade annetajate abil Lastefond. Koolituse hind on 1860 eurot, millest 150 euro suuruse omaosalusega katab asutus koolitajate transpordikulud ning ülejäänud 1710 euro suuruse koolituskulu Lastefond.