Toetame Herbert Masingu kooli miljööteraapilist Pepleri ravikodu

  • Toetuse sisu: Toetame psühholoogilist nõustamist – psühhiaatri ja miljööterapeutide tööd
  • Toetuse suurus aastal 2022: 13 075 eurot
  • Toetamise aeg: mai 2017 – aprill 2022*
* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Miljööteraapiline ravikodu loodi Masingu kooli juurde 2014. aastal pilootprojekti „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“ raames ning Norra Finantsmehhanismi rahastuse toel. Projekt näeb ette pakkuda psüühika- ja käitumishäiretega ning sotsiaal- ja õpiprobleemidega lastele kolme rehabilitatsiooniteenuse vormi: ööpäevaringne, päevane ja järeltoetus, millest ööpäevaringset osutabki ravikodu.

Ravikodus on seal elavatele lastele loodud miljööteraapia põhimõtetest lähtuvalt teraapiline keskkond, kus lapsed, terapeudid ja pedagoogid on võrdväärselt osalevad partnerid sellistes igapäevastes tegevustes nagu sisseostude tegemine, koristamine, raviplaneerimine jms.

Miljööteraapia näol on tegemist last ümbritseva keskkonna psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste tingimuste süstemaatilise, läbimõeldud ja eesmärgipärase kujundamisega, mille sihiks on lapse individuaalsete võimete väljatoomine ja õpioskuste toetamine, sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine. See on kombinatsioon psühhoanalüütilisest ja pedagoogilisest õpetuslikust vormist.

Ravikodus tagatakse õppekavaväliselt kuuele koolikohustuslikus eas 10-17aastasele lapsele õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused kogu õppeaasta jooksul esmaspäeval kella 8-st kuni reedel kella 16-ni. Teenuse osutamise kestus ja maht on vajaduspõhine ning sõltub diagnoositud häire raskusastmest. Teenuse vajadust hinnatakse rehabilitatsioonimeeskonna poolt, kuhu kuulub ka lastepsühhiaater. Ravikodusse arvatakse õpilane lapsevanema avalduse alusel ja kooli tugigrupi soovitusel. Teenuse osutamise käigus tehakse tihedat koostööd kooli pedagoogidega ja tugispetsialistidega, õpilase lapsevanemate või hooldajatega ning rehabilitatsiooniteenust andvate spetsialistidega.

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ning Norra projektirahade toel sai Masingu kool ravikodu-teenust psüühikahäiretega lastele osutada kuni 2016. aasta lõpuni. Segastel asjaoludel 2017. aastast rahastust enam ei tulnud, kuigi projekti auditis kinnitatakse, et teenus on väga vajalik.

Et ravikodu ei peaks pärast mahuka ja hästitoimiva teenuse ülesehitamist uksi sulgema ning et psüühikahäiretega lapsed saaksid vajalikku abi, otsustas teenuse osutamist ajutiselt toetada Lastefond.

2021. aastal toetab Lastefond heade annetajate toel lisaks psühhiaatrile ka miljööterapeutide tööd.

Toetame lapsevanemate psühholoogilist nõustamist

Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskuse juures asuv Harvikhaiguste kompetentsikeskus avati 2021. aasta 5. novembril. Lastefond rahastas keskuse käimalükkamist ning toetab aastatel 2021–2022 ka sealse sotsiaaltöö konsultandi tööd, kelle ülesanne on aidata harvikhaigusega inimesel või tema perekonnaliikmel leida parim viis toimetulekuks oma igapäevases elus, sh saada infot ja tuge suhtlemisel erinevate ametiasutustega. Samuti, kuna toimetulek harvikhaigusega võib perele olla emotsionaalselt väga raske ja kurnav, aitab Lastefond heade annetajate abiga toetada ka haruldase haigusega laste vanematele ja teistele pereliikmetele psühholoogilise abi pakkumist.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks
Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607